کد : 
نام آزمایش :Clostridium Defficile Toxin
متد :Immunochromatography assay
نوع نمونه :Stool
حجم نمونه :1gr
زمان :1روز
شرایط نمونه :ظرف مدفوع بدون نگهدارنده و پس از جمع آوری در دمای یخچال نگهداری می شود.
شرایط انتقال :Refrigerated
نامهای دیگر :CDT
توضیحات :
این تست توکسین تولید شده توسط C.Difficile را در مدفوع به روش ایمونولوژیک میابد. حضور این توکسین نشان دهنده رشد این باکتری در روده است که معمولا به دنبال استفاده از آنتی بیوتیکها اتفاق می افتد. این باکتری شایعترین عامل antibiotic-associated diarrhea است و در موارد شدید میتواند باعث  pseudomembranous colitis گردد.
  فرم آماده چاپ