کد : 
نام آزمایش :Entamoeba histolytica antigen
متد :Immunochromatography assay
نوع نمونه :Stool
حجم نمونه :1 gr
زمان :1روز
شرایط نمونه :ظرف مدفوع بدون نگهدارنده و پس از جمع آوری در دمای یخچال نگهداری می شود.
شرایط انتقال :Refrigerated
نامهای دیگر : 
توضیحات :
E.histolytica  موجب بیماری مهاجم روده ای و نیز بیماری غیر روده ای می شود در حالی که E.dispar  غیر مهاجم و commensal  است . ولی این دو از نظر مورفولوژیک از یکدیگر قابل افتراق نیستند.
  فرم آماده چاپ