آزمایشگاه پاتوبیولوژی هیوا

فرم مشخصات آزمایش

کد :68
نام آزمایش :Clostridium Defficile Toxin
متد :Immunochromatography assay
نمونه :Stool
حجم مورد نیاز :1gr
زمان جوابدهی :1روز
شرایط نمونه :ظرف مدفوع بدون نگهدارنده و پس از جمع آوری در دمای یخچال نگهداری می شود.
شرایط نگهداری :Refrigerated
نامهای دیگر :CDT
وا ژگان مرتبط :antibiotic-associated diarrhea , pseudomembranous colitis
ملاحظات :
این تست توکسین تولید شده توسط C.Difficile را در مدفوع به روش ایمونولوژیک میابد. حضور این توکسین نشان دهنده رشد این باکتری در روده است که معمولا به دنبال استفاده از آنتی بیوتیکها اتفاق می افتد. این باکتری شایعترین عامل antibiotic-associated diarrhea است و در موارد شدید میتواند باعث  pseudomembranous colitis گردد.