آزمایشگاه پاتوبیولوژی هیوا

فرم مشخصات آزمایش

کد :301
نام آزمایش :Entamoeba histolytica antigen
متد :Immunochromatography assay
نمونه :Stool
حجم مورد نیاز :1 gr
زمان جوابدهی :1روز
شرایط نمونه :ظرف مدفوع بدون نگهدارنده و پس از جمع آوری در دمای یخچال نگهداری می شود.
شرایط نگهداری :Refrigerated
نامهای دیگر : 
وا ژگان مرتبط : 
ملاحظات :
E.histolytica  موجب بیماری مهاجم روده ای و نیز بیماری غیر روده ای می شود در حالی که E.dispar  غیر مهاجم و commensal  است . ولی این دو از نظر مورفولوژیک از یکدیگر قابل افتراق نیستند.